ติดต่อเรา

»»สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
»»
ที่อยู่ 26/86 หมู่บ้านแสงชัยนิเวศน์ ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
»»
โทร. 0 2581 2148 , 0 2581 6975 / โทรสาร 0 2581 2148, 0 2581 6975
»»
อีเมล : pathumthani@otep.go.th