ผอ.สกสค.ปทุมธานี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

DSC07766

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี : ท่านสุรชัย ขันอาสา

DSC07778

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี : ท่านชาญ  พวงเพ็ชร

DSC07837

ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี : ท่านไพบูลย์  หาญสวัสดิ์

DSC07774

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  : ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน

DSC07829

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : ดร.วิชัย แสงศรี

 

DSC07821

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 : ท่านนพพร พิพิธจันทร์