มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
1.ระดับประเทศ ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
2.ระดับจังหวัด ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 6 รางวัล ดังนี้
2.1 นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาค ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บางชวดอนุสรณ์ (สพป.ปท.1)
2.2 นางสุรีย์ทิพย์ ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดโสภณาราม (สพป.ปท.2)
2.3 น.ส.ศิริวรรณ เสนา ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดปทุมนายก (สพป.ปท.2)
2.4 นางวิไลพร สัมมา ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.สามโคก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.5 น.ส.ไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพป.ปท.2)
2.6 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพป.ปท.2)
3. ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4 รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_162

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_1

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_7

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_8

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_9

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_13

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_16

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_19

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_30

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_31

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_32

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_33

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_34

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_35

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_36

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_40

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_41

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_46

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_47

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_50

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_59

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_62

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_65

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_67

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_73

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_74

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_75

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_76

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_85

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_87

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_91

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_93

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_94

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_96

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_99

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_100

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_101

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_103

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_104

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_105

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_107

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_109

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_110

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_111

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_112

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_114

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_123

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_127

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_130

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_131

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_140

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_150

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_152

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_158

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_159

รางวัลพระพฤหัสบดี_๒๑๐๑๒๑_162