มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.รายน.ส.รุ่งนภา รักชีพ

ฉบับที่ 9