มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.นางวรนุช เจริญชัยพรสิน

ฉบับที่ 3