มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นางบุหงา สวยรูป

ฉบับที่ 2